Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Lääkehoito kuntoon

Sähköpostiosoite:                   ok@laakehoitokuntoon.fi

Muut yhteystiedot:                 www. laakehoito-kuntoon.fi

 

Y-tunnus 3250037-6

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:                                         Katja Omenainen

Osoite:                                       04170 Paippinen

Sähköpostiosoite:                   ok@laakehoitokuntoon.fi

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tarjottavan lääkehoidon arviointipalvelun tarkoituksena on auttaa sinua lääkkeenoton tarkoituksenmukaisessa toteutuksessa ja varmistaa lääkehoitosi turvallisuus mahdollisten yhteisvaikutusten, päällekkäislääkityksen ja sinulle sopimattomien lääkkeiden välttämiseksi. Palvelun tuottamiseksifarmaseuttii tarvitsee kattavat tiedot käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeista ja ravintolisistä.

 

Lääkehoidon arviointipalveluiden yhteydessä lääkehoidon sopivuuden arvioimiseksi farmaseutti tarvitsee lisäksi myös tietoa todetuista sairauksistasi sekä näihin liittyvistä seurantatiedoista (mm. laboratorioarvoja sekä munuaisten toimintaa kuvaava P-Krea tai GFR-arvo) sekä kokemistasi mahdollisesti lääkehoitoon liittyvistä haitoista.

 

Palvelu ja siinä käsiteltävät henkilötiedot perustuvat kanssasi tehtävään sopimukseen. Sopimuksessa Sinulta pyydettäviä suostumuksia Reseptikeskuksen ja apteekin reseptintoimitus- ja asiakasrekisterin käyttöön tarvitsemme varmistaaksemme sinulle määrättyjen ja toimitettujen lääkkeiden tietojen oikeellisuuden. Suostumuksella farmaseutti voi myös keskustella tarvittaessa lääkityskokonaisuuteen liittyvistä havainnoista hoitavan lääkärisi ja muiden lääkehoitoosi osallistuvien henkilöiden kanssa.

 

Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot

Sopimuksessa annettavat suostumukset sekä tietojen saaminen Sinulta itseltäsi ovat edellytys palvelun tuottamiselle. Ilman näin saatavia tietoja palvelua ei voi toteuttaa luotettavalla tavalla.

Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja sinulta itseltäsi kirjallisesti ja haastatellen. Lisäksi palveluntarjoaja saa suostumuksellasi tietoja sinulle kirjatuista resepteistä Reseptikeskuksesta ja muista ostoista apteekin tietojärjestelmästä. Mikäli lääkehoitosi toteutuksesta vastaa hoitoyksikkö, pyytää palveluntarjoaja tarvittavia tietoja saatavaksi suoraan hoitoyksiköstä ja täydennämme niitä haastattelun yhteydessä.

Henkilötiedot, joita saadaan Sinulta ja/tai hoitoyksiköstäsi:
Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, käyttämäsi lääkkeet ja ravintolisät, niiden annostukset sekä ottoajankohdat. Sairaus-/ diagnoositiedot.

Henkilötiedot, joita saadaan Reseptikeskuksesta sekä Keravan Keskusapteekin reseptintoimitus- ja asiakasrekisteristä:
Sinulle määrätyt lääkkeet, niiden annostukset, lääkkeen määrännyt lääkäri, lääkkeen määräämisajankohdat, määrätyt lääkemäärät sekä tiedot niistä organisaatiosta, joissa lääkemääräykset on annettu.

Näiden lisäksi palveluntarjoaja saa myös tietoja muista sinulle lääkkeitä toimittaneista apteekeista sekä lääkkeiden toimitusmääristä, toimitusajankohdista sekä mahdollisista lääketoimitusten hinta-, Kela-korvaus- ja maksajatiedoista.

Kerätyistä tiedoista muodostetaan sopimukseen perustuen Sinulle ja/ tai hoitoyksikölle yhteenvetokooste, johon kirjataan käyttämiesi lääkkeiden lisäksi huomioita lääkkeiden annostuksista, annosteluohjeista ja ottoajankohdista sekä huomioita yhteisvaikutuksista ja päällekkäisyyksistä, mahdollisista lääkehaitoista sekä mahdollisia muita huomioita.

Tiedot, joita ei tarvita yhteenvetokoosteessa, poistetaan tarpeettomina tietoturvallisella tavalla heti palvelun tuottamisen jälkeen.   
 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Jos lääkehoidon tarkistus-/ arviointipalvelun toteutuksessa ilmenee asioita, jotka on selvitettävä hoitavan lääkärin kanssa, tietoja voidaan luovuttaa lääkärille sopimuksessa antamallasi suostumuksella. Lainsäädännön niin edellyttäessä tietoja voidaan myös luovuttaa pyynnöstä apteekkitoimintaa tai apteekkihenkilöstöä valvoville viranomaisille. Muihin tarkoituksiin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan antamallasi erillisellä kirjallisella suostumuksella.

Palvelussa käsiteltäviä ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.


Tietojen säilytysaika

Palvelun tuottamista varten käytettävät henkilötiedot ja arviointipalvelussa syntyneet tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan irtisanoessa sopimuksen tai viimeistään palvelun tuottamista seuraavan vuoden lopussa. Tietojen säilytysaika on vuosi, jotta voidaan tarvittaessa vastata hoitavan lääkärin esittämiin kysymyksiin.


Tietojen suojauksen periaatteet

Tiedot sekä niiden säilytykseen käytettävät laitteistot on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin ja niihin on pääsy vain palvelua tuottavalla farmaseutilla. Käyttöoikeus tietoihin määritellään tehtäväkohtaisesti ja tietojasi käsitellään vain, kun niiden käsittelyyn on asiallinen peruste.

Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetuksen 16, 17 ja 18 artiklat)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Voit pyytää virheellisen tiedon korjaamista, jolloin päätetään tiedon korjaamisesta. Havaitun virheellisen tiedon korjaus on mahdollista saatuamme oikean tiedon sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä.

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) seuraavissa tapauksissa:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
  • palveluntuottaja/ apteekki on lain mukaan velvollinen poistamaan tiedot

Rekisterinpitäjänä palveluntuottaja päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Poistamisoikeus koskee ainoastaan palveluun liittyviä tietoja eikä lähdetietoja, kuten Reseptikeskuksen tietoja. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos kyseessä on apteekin lakiperusteisesti tallentamista reseptin toimittamiseen liittyvistä tiedoista.

Sinulla on oikeus vaatia palveluntarjoajaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kun:

  • odotat vastaustamme tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön,
  • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista,
  • palveluntarjoaja ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi,

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituilla perusteilla, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.


Oikeus peruuttaa antamansa suostumus (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, milloin tahansa, siltä osin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittelyyn palvelussa ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut palveluntarjoajalle, ja joita vielä käsittelemme tämän palvelun tuottamisessa, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. 

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, voit itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamasi omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessasi.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos palveluntarjoaja ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9,6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi